TŁUMACZENIE
A WŁADZA

KONFERENCJA
9-10 LIPCA 2019 r.
RZESZÓW, POLSKA
YOUR WEBSITES NAME
Cyrkularz
Wśród wielu możliwych perspektyw, z których można postrzegać tłumaczenie, istnieje jedna, według której przekład to działanie nie odbywające się na płaszczyźnie neutralnej, ale raczej w rzeczywistych sytuacjach społecznych, politycznych i kulturowych. Ponieważ wszystkim stronom zaangażowanym w ten proces zależy na produkcji i recepcji tekstów oraz pokonywaniu barier językowych i kulturowych, tłumaczenie nie jest już postrzegane jako proces wiernego odwzorowania oryginału, lecz raczej jako działanie polegające na celowej selekcji, konstrukcji, a nawet pomijaniu informacji. Przekład jest zatem nierozerwalnie związany z kwestiami dominacji politycznej, kulturowej, a także z oporem – krótko mówiąc, z kwestią szeroko pojętej władzy. 

Wybierając Przekład i władzę jako temat przewodni konferencji pragniemy poruszyć kwestię wpływu władz i instytucji na proces tłumaczenia, a także na to, w jaki sposób tłumaczom udało się oprzeć temu wpływowi i wykorzystać przekład jako narzędzie wprowadzenia nowych idei i sposobów ekspresji w różnych językach i społeczeństwach.

Głównym celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów na kwestie związane z pojęciem przekładu i władzy. Mamy przyjemność zaprosić teoretyków, badaczy, praktyków oraz dydaktyków przekładu, przekładoznawców, językoznawców, literaturoznawców oraz kulturoznawców wykazujących interdyscyplinarne podejście do poruszanych problemów badawczych. Zapraszamy badaczy specjalizujących się w różnych rodzajach dyskursu: od literackiego, historycznego, społecznego i politycznego, po specjalistyczny oraz audiowizualny.  

Lista proponowanych obaszrów tematycznych obejmuje następujące zagadnienienia:
przekład dyskursu politycznego
przekład wiadomości mass mediów
przekład i globalizacja
przekład języków mniejszości narodowych
przekład i demokracja
przekład a cenzura i manipulacja
przekład jako katalizator zmian społecznych
przekład i ideologia
przekład a kwestie kulturowe
tłumaczenie w sytuacji konfliktu
tłumaczenie jako źródło konfliktu w narracjach politycznych
tłumaczenie w komunikacji organizacji ad hoc w mediach społecznościowych
nacjonalizm w tłumaczeniu
tłumaczenie dla grup migrantów
tłumaczenie w służbie publicznej
Wierzymy, że konferencja stanie się okazją do wymiany poglądów dotyczących relacji pomiędzy przekładem a władzą, zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym, oraz umożliwi wymianę doświadczeń i metodologii i zainspiruje do dalszych badań w fascynujacej dziedzinie przekładoznawstwa.

Prezentacje

Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 30 minut (20 minut przeznaczone jest na prezentację oraz 10 minut na dyskusję).
Przewidujemy również możliwość prezentacji plakatu naukowego.

Językami konferencji są język angielski, język polski oraz język ukraiński. Artykuły przeznaczone do publikacji prosimy przesyłać tylko w języku angielskim.

Publikacja

Uczestnicy konferencji proszeni są o przesłanie streszczeń referatów i plakatów liczących do 300 słów do dnia 15.04.2019. Streszczenia prosimy wkleić do formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie konferencji. Autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową o przyjęciu referatu lub plakatu do dnia 30.04.2019.

Artykuły w języku angielskim należy przesłać do dnia 31.12.2019. Planujemy wydanie recenzowanej publikacji.